Νομοθετικό πλαίσιο

κοκκινος καταλογος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κόκκινος Κατάλογος των απειλούμενων ειδών φυτών, ζώων και μυκήτων προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης της βιοποικιλότητας, καθώς συνιστά τη βάση για τη σύνταξη του εθνικού καταλόγου σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας καθώς του εθνικού καταλόγου ενδημικών ειδών.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο ο Κόκκινος Κατάλογος Ελλάδας, θα πρέπει να επικαιροποείται ανά πενταετία και να συντάσσεται σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α ́ 60) ως βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας ορίζονται τα εξής:
α) Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.
β) Εθνική απογραφή βιοποικιλότητας ανά δεκαετία.
γ) Σχέδια επιστημονικής παρακολούθησης σημαντικών οικοτόπων και ειδών με δεκαετή ορίζοντα.
δ) Κόκκινοι κατάλογοι των απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας ή άλλων ομάδων οργανισμών και τακτική επικαιροποίηση αυτών, ανά πενταετία, σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).